Algemene Voorwaarden Privacy Assistant

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
  2. Privacy Assistant: Privacy Assistant is een vennootschap onder firma met als doelstelling ondernemingen te assisteren in het voldoen aan (delen van) de verplichtingen met betrekking tot privacy gerelateerde documentatie. Gevestigd aan Duiveland 28 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 72159065.
  3. Dienst: Alle door Privacy Assistant geleverde producten en/of diensten aan de Klant.
  4. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of vertegenwoordiger van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Privacy Assistant opdracht of akkoord heeft gegeven voor de Dienst.
  5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Privacy Assistant en de Klant.
  6. Website: De website van Privacy Assistant: privacyassistant.com.
  7. Account: Het profiel door de Klant aangemaakt op de Website waar de Klant de Dienst kan inzien.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van Privacy Assistant.
 2. Alle natuurlijke personen en rechtspersonen ingeschakeld door Privacy Assistant, die op enige manier betrokken zijn bij de werkzaamheden van Privacy Assistant, kunnen een beroep doen op de Algemene Voorwaarden.
 3. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden, zoals die te vinden is op de website. Privacy Assistant kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. De Klant dient de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn pas geldig indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Bij onduidelijkheid of conflict over een bepaling of afspraak tussen Privacy Assistant en de Klant moet deze worden uitgelegd in de geest van deze Algemene Voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer betreffende situatie niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
 6. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Dienst

 1. De Dienst van Privacy Assistant stelt de Klant in de gelegenheid om een beperkt aantal Documenten te genereren door middel van het invullen van vragenlijsten binnen zijn Account op de Website. De Documenten worden in Nederlandse en Engelse taal gegenereerd. Bij gewijzigde wet- en regelgeving probeert Privacy Assistant de vragenlijsten hierop aan te passen.
 2. De Dienst geeft Klant de optie om maximaal één privacyverklaring, één cookieverklaring en-banner, één verwerkingsregister, 20 verwerkersovereenkomsten en 20 geheimhoudingsverklaringen op te stellen.
 3. De Documenten zoals genoemd in artikel 2 van dit lid hebben een gestandaardiseerd karakter waarvan het de bedoeling is dat deze door middel van het zo compleet mogelijk invullen van de vragenlijst door de Klant van toepassing geraakt op de situatie van de Klant.
 4. Privacy Assistant garandeert op geen enkele manier dat de totstandkoming van de Documenten juist van toepassing is op de situatie van de Klant. De Klant dient zelf te oordelen of de Documenten van toepassing zijn op de voor de Klant van toepassing zijnde situatie.
 5. Het overnemen van de Documenten van Privacy Assistant en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en/of verplichtingen is voor eigen risico van de Klant.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Klant van de Dienst.
 2. Privacy Assistant heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.
 3. Privacy Assistant kan de Overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen, wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of wanneer de Klant in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden.
 4. Indien Klant in strijd handelt met de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden heeft Privacy Assistant recht op een schadevergoeding of schadeloosstelling. Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen gaat de Klant expliciet akkoord met het afzien van zijn ontbindingsrecht. Aangezien de Dienst het leveren van downloadbare digitale content betreft is teruggave niet mogelijk en kan er dus geen omkering van betaling en levering van diensten plaatsvinden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Aan de kwaliteit van de Dienst wordt veel aandacht besteed. Privacy Assistant kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor gevolgen door gebruik van de Klant van de Dienst.
 2. De Documenten kunnen onjuistheden of andere fouten bevatten. Privacy Assistant is hier niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk.
 3. De Klant is volledig verantwoordelijk voor elke vorm van gebruik van de Dienst van Privacy Assistant.
 4. Privacy Assistant is nimmer aansprakelijk voor schade die de Klant heeft toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het uitvoeren van uit de Dienst blijkende handelingen, rechten of plichten.
 5. Aansprakelijkheid voortkomend uit onjuistheid van implementatie van de Documenten en eventuele overige Diensten van Privacy Assistant ligt bij de Klant. De Klant heeft de plicht de vragenlijst van Privacy Assistant geheel, duidelijk en sluitend voor de situatie in te vullen.
 6. De Klant heeft de plicht en verantwoordelijkheid om de Documenten en andere Diensten van Privacy Assistant te controleren op rechtmatige, volledige, correcte en volledige aansluiting op eigen situatie.
 7. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Privacy Assistant verstrekte informatie. Dit geldt ook indien de informatie van derden afkomstig is.
 8. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten van Privacy Assistant vervallen indien deze niet schriftelijk en duidelijk gemotiveerd bekend zijn gemaakt bij Privacy Assistant binnen twee maanden na levering van het Product.
 9. Indien Privacy Assistant gerechtelijk aansprakelijk wordt gehouden is de aansprakelijkheid van Privacy Assistant beperkt tot de maximale factuurwaarde van het Abonnement.
 10. De Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toepassing en gebruik van de Dienst van Privacy Assistant.

Artikel 6 Gegevens

 1. De gegevens van de Klant worden door Privacy Assistant vertrouwelijk behandeld.
 2. De gegevens van de Klant kunnen door Privacy Assistant, conform van toepassing zijnde wet- en regelgeving, voor doeleinden van direct-marketing en commerciële doeleinden worden gebruikt.
 3. Privacy Assistant en Klant verplichten zich wederzijds tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van de werkzaamheden van elkaar of uit andere bron. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Met betrekking tot persoonsgegevens van de Klant wordt verder verwezen naar de privacyverklaring van Privacy Assistant, te vinden op de Website.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Privacy Assistant ter beschikking gestelde Documenten of anderzijds informatie, berust uitsluitend bij Privacy Assistant.
 2. De Dienst die de Klant ontvangt van Privacy Assistant is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik binnen het bedrijf dat de Klant vertegenwoordigt, elke vorm van verspreiding, exploitatie en/of verveelvoudiging van de producten is een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Privacy Assistant.
 3. Kennis die Privacy Assistant verkrijgt gedurende de uitvoering van de Overeenkomst of anderzijds door het contact met de (eventuele) Klant mag Privacy Assistant gebruiken voor andere doeleinden, tenzij betreffende kennis betrekking heeft tot vertrouwelijke kennis of gegevens van de (eventuele) Klant. 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke Overeenkomst tussen Privacy Assistant en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Privacy Assistant is gelegen.

Artikel 9 Contact Privacy Assistant

Privacy Assistant is voor vragen en opmerkingen te bereiken via info@privacyassistant.com.