Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze Europese wetgeving vroeg veel verandering van het bedrijfsleven in de Europese Unie. De bedrijven kregen te maken met regels omtrent het gebruiken van persoonsgegevens en dienden hiervoor een duidelijke belangenafweging te maken. Hierbij werd het gebruik van documenten zoals de privacyverklaring en verwerkersovereenkomst belangrijk. Elke lidstaat moest ook een eigen toezichthoudende autoriteit op dit gebied instellen. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt zich bezig met het toezicht op een correcte naleving van de AVG in Nederland en neemt hiervoor klachten in behandeling.

 

    Dat de AVG veel teweeg heeft gebracht blijkt wel uit het feit dat er in 2018 meer dan 20.000 klachten over privacyovertredingen zijn ontvangen door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht elke klacht in behandeling te nemen, indien zij een klacht gegrond achten kan dit hoge boetes voor het overtredende bedrijf tot gevolg hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een eigen boetebeleid opgesteld, zij mag in ieder geval boetes van maximaal € 20.000.000 of 4% van de wereldwijde omzet opleggen aan een organisatie die een fundamentele verplichting schendt. Zo kreeg taxidienst Uber een boete van €600.000 voor het te laat melden van een datalek en kreeg zorgverzekeraar Menzis een dwangsom van €50.000 voor intern ongeautoriseerde toegang van bepaalde gezondheidsgegegevens. Ook kreeg de Nationale Politie een dwangsom van €40.000 wegens gebrekkige bescherming van persoonsdata.

 

    De boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zullen overigens weer vervallen wanneer het Europees Comité voor gegevensbescherming overeenstemming heeft bereikt voor een boetebeleid dat voor de Europese Unie zal gelden. Boetes bij privacyschendingen zullen echter waarschijnlijk niet weggaan. Des te meer reden om als bedrijf aan alle verplichtingen te voldoen. Privacy Assistant maakt dit voor u zo gemakkelijk en betaalbaar mogelijk. Klik hier om er direct mee te beginnen.