Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een uitspraak gedaan waarin zij duidelijkheid scheppen omtrent het vragen van toestemming bij het plaatsen van cookies. De uitspraak komt erop neer dat het verboden is om impliciete toestemming van gebruikers te verkrijgen voor het plaatsen van cookies. Hier geven zij voornamelijk een aantal praktijken aan die niet mogen. Het Hof oordeelde dat een vooraf aangevinkte verklaring van de toestemming van gebruikers voor cookies niet kwalificeert als een correct toestemmingsmechanisme onder de AVG en dat de toestemming van gebruikers voor cookies op hun apparaat actief en expliciet moet zijn. Deze expliciete toestemming is ook vereist wanneer de cookies geen persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen of verwerken. Daarnaast moeten gebruikers voordat ze toestemming geven ook op de hoogte worden gesteld van de duur van de opslag van de cookies en of de gegevens voortkomend uit de cookies zullen worden overgedragen aan derden.

MKB’ers wees gewaarschuwd en pas dus je cookieconsent-banner hierop aan!

Lees hier meer over de uitspraak: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1438413