Vandaag heeft het Hof van Justitie het Privacy Shield verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ongeldig verklaard. Het Hof heeft geoordeeld dat de data van inwoners van de Europese Unie niet adequaat wordt beschermd door de Verenigde Staten, daarmee is het verdrag in strijd met de AVG. Dit betekent dat de doorgifte van persoonsgegevens vanuit een land uit de Europese Unie naar de Verenigde Staten alleen nog mogelijk is indien dit conform artikel 49 van de AVG als noodzakelijk kan worden gezien.

De standaard clausules die bij het in werking treden van de AVG door de Europese Commissie zijn gedeeld voor overdracht van persoonsgegevens naar verwerkers in derde landen zijn wel nog geldig.

Privacy Assistant heeft haar privacyverklaring-tool passend gemaakt aan deze uitspraak.

Lees hier meer: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9722731