Voor het laatst gewijzigd op 22 maart 2019

Privacyverklaring van de dienst Privacy Assistant van Privacy Assistant VOF.

Inleiding en definities

Deze privacyverklaring is van toepassing op gebruikers van Privacy Assistant door van de dienst gebruik te maken verkrijgen wij een aantal persoonsgegevens van u. Wij willen u hieromtrent graag toelichten, hiervoor is deze privacyverklaring bedoeld.

Voordat u de privacyverklaring leest verhelderen wij graag een viertal begrippen die voor het volledig begrijpen van de privacyverklaring van belang zijn. Deze vier begrippen zijn: de ‘privacyverklaring’, de ‘betrokkene’, het ‘persoonsgegeven’ en ‘verwerken’.

De privacyverklaring is een informerend document, het informeert o.a. welke persoonsgegevens worden ingewonnen, voor welk doel, wat hiermee gedaan wordt, hoe lang dit plaatsvindt en welke rechten de betrokkene hierbij heeft.

De privacyverklaring is gericht tot de persoon van wie persoonsgegevens (zullen) worden verwerkt. Die persoon wordt de ‘betrokkene’ genoemd.

Een persoonsgegeven is een erg breed begrip. Het is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Denk hierbij aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, kenteken, pasfoto etc.

Elke handeling die met een persoonsgegeven kan worden gedaan wordt aangeduid met het woord ‘verwerken’. Dit betreft een ontzettend brede definitie, hieronder vallen het verzamelen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, combineren, afschermen, wissen, vernietigen etc. van de gegevens.

Contactgegevens

De contactgegevens van Privacy Assistant kunt u hieronder vinden.

Volledige naam bedrijf:                 Privacy Assistant

Adres:                                                Duiveland 28, Zoetermeer

Telefoonnummer:                          316-11097916

E-mailadres:                                    info@privacy-assistant.com

Privacy Assistant kunt u benaderen met vragen, opmerkingen of klachten over het omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door Privacy Assistant worden verwerkt:

 • Voornamen
 • Achternaam
 • Gebruikerscontent
 • E-mailadressen
 • Rekeningnummers
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers

De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de betrokkene zijn of haar account heeft verwijderd.

Indien de persoonsgegevens niet worden afgestaan zal de dienst niet werken.

Redenen voor de verwerking

Privacy Assistant verwerkt de reeds benoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Als ondersteuning van het systeem en de gebruiker
 • Administratieve doeleinden
 • Het is noodzakelijk voor de dienstverlening
 • Het in kaart brengen van analytische aspecten van onze dienstverlening
 • Wegens gezondheidsoverwegingen
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Het bijhouden van de analytics van ons systeem

Privacy Assistant verwerkt alle volgende persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst
 • Op grond van het eigen gerechtvaardigd belang, specifiek voor het faciliteren van de dienst

Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst

Derde partijen                                        

Uw persoonsgegevens worden niet  gedeeld met derde partijen, tevens ontvangen wij ook geen persoonsgegevens van derde partijen.

Minderjarigen

Bezoekers onder de 16 jaar dienen geen gebruik te maken van onze dienstverlening.

Beleid over gegevensbeveiliging

Bedrijf vindt de bescherming van haar data, waaronder uw persoonsgegevens, van groot belang. Om deze reden hebben wij meerdere maatregelen genomen, van organisatorische én technische aard.

De volgende organisatorische maatregelen zijn en worden genomen:

 • Geheimhoudingsverklaringen getekend door betrokken medewerkers
 • Evaluatieprocedures op gebied van beveiliging van persoonsgegevens
 • Een intern verantwoordelijke medewerker voor informatiebeveiliging

De volgende technische maatregelen zijn en worden genomen:

 • Versleuteling van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • Beveiliging van het netwerk door middel van digitale beveiligingssoftware, zoals Firewalls en virusscanners
 • Software tegen malware-aanvallen
 • Periodieke back-ups van bestanden met persoonsgegevens

Beleid bij datalekken

Privacy Assistant spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies of diefstal van persoonsgegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van persoonsgegevens volledig uit te sluiten.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal als toezichthoudende autoriteit worden ingelicht bij een datalek wanneer deze ernstig is.

Wanneer er toch sprake is van een datalek zal dit aan de betrokkenen direct gemeld worden indien er een waarschijnlijk hoog risico bestaat voor de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

Elk datalek wordt door Privacy Assistant gedocumenteerd.

Rechten van de betrokkene

Iedere betrokkene heeft rechten om een juist privacybeleid te waarborgen. Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten dient u contact op te nemen met Privacy Assistant (zie paragraaf contactgegevens).

Recht tot inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. U heeft het recht op uitleg hieromtrent en kunt, indien gewenst, een kopie van de persoonsgegevens van u die in bezit van Privacy Assistant zijn verkrijgen. Aan dit verzoek kunnen kosten zijn verbonden.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken te rectificeren, wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Rectificeren betekent het herstellen van één of meerdere fouten.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om een verzoek te doen (een deel van) uw persoonsgegevens in ons bezit te laten wissen. Privacy Assistant is verplicht deze gegevens te verwijderen, aangezien wij een dienst van de informatiemaatschappij leveren. Echter, de volgende uitzonderingsgronden zijn van toepassing, wanneer verwerking nodig is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting;
 • voor het nakomen van een in het Unierecht of het nationale recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Indien staken van de verwerking deze doelen onmogelijk of erg lastig te vervullen maakt;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u bij ons een verzoek doet tot gegevenswissing zullen wij, voordat wij tot wissing overgaan, eerst beslissen of één van bovenstaande uitzonderingsgronden van toepassing is.

Recht op bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. U dient hierbij aan te geven wat uw specifieke omstandigheden zijn. Indien u bezwaar maakt tegen direct marketing zal de direct marketing gelijk worden gestaakt.

Recht op beperking

U heeft het recht om het proces van verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten. Dit betekent dat de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk niet verder zal gaan, dit betekent echter niet dat uw persoonsgegevens verwijderd zullen worden. Deze mogelijkheid bestaat zodat een probleem, klacht of bezwaar kan worden opgelost.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te ontvangen in een leesbare vorm op een apparaat.

Recht op indienen van een klacht

Als u meent dat uw rechten worden geschonden heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen via post of via de website van de Autoriteit persoonsgegevens. Via de post zijn onderstaande gegevens van toepassing.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Wij laten u graag weten dat de voorkeur van Privacy Assistant er naar uit gaat dat u eerst een klacht bij ons indient (zie contactgegevens). Wij lossen de klacht het liefst samen met u op.

Blijf goed geïnformeerd

Deze privacyverklaring is met juridische en technische zorg samengesteld. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van privacyrecht goed in de gaten en zullen hier ook op handelen. Daarom kan de privacyverklaring weleens aangepast worden. Wij raden u dan ook aan om regelmatig de privacyverklaring te checken. Bovenaan het document plaatsen wij altijd de datum waarop het document voor het laatst is aangepast, zodat u in een oogopslag kan zien of u iets gemist heeft.